Umestitev projekta

Projekti s področja železniške infrastrukture so prednostna naloga Republike Slovenije. Njihova izvedba je potrebna za skladen regionalni, gospodarski in sonaraven razvoj države. S tem se spodbuja okolju prijaznejši železniški promet, ki je ključni dejavnik uspeha v vse bolj odprtem, tržnem in konkurenčnem prostoru.

Trasa odseka proge Poljčane–Slovenska Bistrica - slika - slika
Trasa odseka proge Poljčane–Slovenska Bistrica

Republika Slovenija je sprejela soobveznost za gradnjo in posodobitev železniške infrastrukture, ki je sestavni del V. evropskega koridorja in prednostnega projekta št. 6 omrežja TEN-T, ki pomeni železniško os Lyon–Trst–Divača/Koper–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja. Projekt, katerega cilj je ohranjanje obratovalne sposobnosti obstoječih prog na čim višji tehnični ravni ter s tem zagotavljanje čim večje varnosti, zanesljivosti in racionalnosti obratovanja, se uvršča v prvi sklop Nacionalnega programa razvoja železniške infrastrukture.

Železniška os Lyon–Trst–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja - slika
Železniška os Lyon–Trst–Divača–Ljubljana–Budimpešta–ukrajinska meja